Algemene voorwaarden.

Indien u fotomateriaal heeft die geschikt is voor deze website wordt u van harte uitgenodigd deze in te zenden, u kunt een email sturen naar bondsbureau@kndb.nl. Er zijn een aantal voorwaarden die gelden bij het gebruiken van uw foto’s om problemen met copyright te voorkomen.

Degene die materiaal aan de KNDB aanbiedt voor plaatsing op de website foto.kndb.nl verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te laten plaatsen door de KNDB. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de aanbieder van het materiaal dit te melden aan de KNDB.

Degene die het materiaal aanbiedt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij foto.kndb.nl aangeboden materiaal.

De KNDB is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen.

Degene die materiaal aanbiedt aan de KNDB kent de KNDB hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal aanbiedt gaat er mee akkoord dat de KNDB zijn of haar foto’s mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto(‘s) in het tijdschrift Het “Damspel” of op de kndb.nl website. Hij of zij vrijwaart de KNDB voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

Degene die materiaal aan de KNDB aanbiedt garandeert dat het verstrekte materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal niet worden geplaatst. Mocht de KNDB constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van foto.kndb.nl zijn bevoegd en hebben het recht aangeboden materiaal dat – al dan niet naar hun eigen inzicht – niet voldoet aan bovengenoemde normen niet te plaatsen.

De KNDB sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het aangeboden materiaal op foto.kndb.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

De KNDB acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft aangeboden vrijwaart de KNDB tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft aangeboden gaat er mee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan de KNDB noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.